Følg os

Har du spørgsmål, så kontakt os på 88 44 56 66

Rejsebetingelser

Rejsebetingelser for Mulligan Golfs gæster.

Generelle betingelser

I oktober 1993 blev alle rejsearrangementer underlagt “lov om pakkerejser”. Herved harmoniseredes reglerne i europa i tråd med den stadige udvikling af forbrugerbeskyttelsen.

Det påhviler herefter rejsebureauerne dels at orientere den rejsende om alle økonomiske og formelle betingelser for at gennemføre en rejse dels at etablere et klart aftale grundlag.

Mulligan Golfs informationer om rejser findes på nettet, i de til enhver tid foreliggende brochurer og prislister, samt i de rejsebeviser vi udsteder i forbindelse med rejseaftalens indgåelse.

Vi anbefaler vore gæster grundigt at sætte sig ind i rejsens indhold, og det forudsættes at vore gæster detaljeret har kendskab til alt udleveret materiale. Bemærk at gode råd og rejsetips, skal opfattes som service og ikke som en del rejseaftalen, selvom de måtte indeholde oplysninger af mere formel karakter.

Rejsens pris og betaling

Depositum udgør 30% af rejsens pris, dog minimum kr. 3.000 per rejsende, samt evt. afbestillingsbeskyttelse ved sygdom. Depositum betales senest 5 dage efter modtagelsen af rejsebeviset. Restbeløbet skal være Mulligan Golf i hænde senest 60 dage før afrejse. Rejsedokumenter vil normalt blive fremsendt således, at de er vore gæster i hænde cirka 10 dage før rejsen påbegyndes. Såfremt restbeløbet ikke er os i hænde inden anførte frist vil dette kunne medføre annulleringer af hotel, fly o.s.v. Genbooking, hvis muligt, vil ofte medføre yderligere omkostninger end den oprindeligt indgåede aftale. Bestilles rejsen senere end 60 dage før afrejse, betales hele rejsens pris sammen med depositum. Tilslutningsrejse indgår kun som en del af pakkerejsen, såfremt det fremgår af rejsebeviset.

Med vedtagelsen af den nye pakkerejselov indførtes en form for objektivt ansvar for rejsebureauet overfor kunden. Mulligan Golf har derfor, i overensstemmelse med Danmarks Rejsebureau Forenings anbefaling, tegnet en forsikring hos Europæiske Forsikring med udvidet ansvarsrisiko. Omkostningerne til denne ekstra forsikring pålægges hver rejsende som et gebyr på DKK 45 pr. Person.

Endvidere opkræves en faktura/dokumentafgift p.t på DKK 50.

Prisændringer m.v.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. Mulligan Golf forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetidspunktet, at foretage sådanne prisforhøjelser, som forårsages af ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, landings-, eller startafgifter) eller valutakurser, der er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse. Det samme gælder lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Sådanne lokale skatter kan med kort varsel blive forhøjet, eller nye indført, mellem bestillingstidspunktet og rejseafviklingen.

Kunden vil blive underrettet om eventuelle prisændringer snarest muligt og senest 20 dage før afrejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere, af den rejsende oplyste adresse.

Ændringer og afbestilling inden afrejsen

På Mulligan Golfs foranledning. Såfremt Mulligan Golf inden afrejsen aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at Mulligan Golf ikke vil kunne gennemføre rejsen som aftalt, eksempelvis fordi Mulligan Golf ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige.

I tilfælde af, at Mulligan Golf aflyser rejsen uden at det skyldes kundens egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter kundens valg, såfremt Mulligan Golf uden forholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen.

Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 4 uger inden afrejse er under 75% af det antal pladser, rejsebureauet har forudsat og oplyst på en grupperejse. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag.

Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1) at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag.
2) kundens egne forhold.
3) en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for.

Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsebureauet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret.

Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsebureauet meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

Ændringer og aflysning på kundens foranledning

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere o.s.v., og forudsat at rejsebureauet bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Flyrejser med rutefly på økonomiklasse og lavprisflyselskaber er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der som hovedregel ikke kan ændres, ej heller en navneændring. Dette gælder også for andre ydelser som f.eks. Krydstogter og visse hoteller. Kan der foretages ændring af rutefly-/lavprisflybillet, krydstogt eller hotel, opkræves ændringstillæg efter flyselskabets eller anden leverandørs gældende regler samt ændringsgebyr på min. DKK 250 Pr. Person.

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. DKK 250,- pr. Person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende prisliste opkræves hos eller refunderes til kunden.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senere end 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

Afbestilling via mail og/eller vores hjemmeside kan ikke finde sted mindre end fire dage før afrejse. Her skal vi have afbestillingen på telefon eller i en af vores butikker.

Afbestilling

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskaber og krydstogtrederier) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.

Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:

A) ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring, (års)rejseforsikring og andre gebyrer. For afbestilling af rejser med rutefly og krydstogter gælder reglerne i afsnit e).

B) ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 60% af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, (års)rejseforsikring og andre gebyrer. For afbestilling af rejser med rutefly og krydstogt gælder reglerne i afsnit e).

C) ved afbestilling senere end 21 dage før og senest 7 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 80% af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, (års)rejseforsikring og andre gebyrer. For afbestilling af rejser med rutefly og krydstogt gælder reglerne i afsnit e).

D) ved afbestilling senere end 7 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

E) ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly eller sejlads med krydstogt, og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten eller anden ydelse fra flyselskabet, krydstogtrederiet eller leverandøren, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens (eller anden ydelses) pris, udover de normale gebyrer, samt depositum, evt. afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre betalte gebyrer. Rejsebureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten (eller anden ydelse) ikke kan refunderes.

Tab eller skade på rejsegods

Kunden må straks reklamere overfor luftfartsselskabets repræsentant, hvis rejsegods bortkommer eller beskadiges under flytransporten. Reklamationer skal afgives skriftligt og inden 7 dage fra modtagelse af beskadiget rejsegods ved bortkomst eller forsinkelse dog inden 21 dage.

Kundens pligter og ansvar. Pas og Visa.

Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas. Ved rejser udenfor EU skal passet som regel være gyldigt i 6 måneder efter rejsens planlagte afvikling. Endvidere er det kundens ansvar at have gyldigt visum, samt nødvendige vaccinationer. Mulligan Golf oplyser om visumkrav ved bestilling af rejsen for danske statsborgere og kan imod gebyr formidle visumansøgninger. Det påhviler endvidere kunden at sikre, at for- og efternavne er oplyst korrekt og stemmer overens med passet og den enkeltes CPR-registrering. Såfremt der er forskel på det i billetten anførte navn og passet, kan det føre til afvisning ved check til flyet. Ved navneændringer i allerede udstede dokumenter må det påregnes, at der opkræves et gebyr. Ved alle flyrejser selv i Skandinavien checkes ID i forhold til navn på flybilletter, hvorfor anbefales derfor altid at medbringe pas.

Særlige regler vedrørende flyrejser

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 sdr (special drawing rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der ifølge EU rådsforordning (EF) no 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til sdr 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatningsberettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til sdr 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsebureauet.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsebureauets erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsebureauet.

Rejse- og ulykkesforsikring

Det blå sygesikringskort dækker for rejse til lande indenfor europa for ophold op til 1 måned, dog ikke ved erhvervsrejsende eller rejsende, som påtænker at udføre jobs undervejs. Da der er meget begrænset dækning på det blå sygesikringskort anbefales kunden at tegne en rejseforsikring, som bl.a. Dækker omkostninger ved ulykke eller død, forsinket fremmøde og til behandling af sygdom, hjemtransport og tab/beskadigelse af bagage. Gennem Mulligan Golf kan der rekvireres oplysninger og brochurer om rejseforsikringer til alle formål før tegning finder sted. Mulligan Golf modtager provision ved salg af sådanne forsikringer. For rejsende der er eller fylder 70 år under rejsen, kræver Europæiske Forsikring helbredsattest ved rejser udenfor Europa eller over 30 dages varighed i Europa. Blanket til godkendelse af dækning skal rekvireres hos forsikringsselskabet enten på tlf. eller via deres hjemmeside. Der skal bruges min. 8 dage til denne godkendelse (hvis mindre tid, mod gebyr). Selvom rejseforsikring er tegnet, skal det gule/blå sygesikringskort altid medbringes, også udenfor Europa.

Det danske rejsesygesikringskort omfatter rejser uden for danmark i Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, de Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

Vaccinationskrav Mulligan Golf kan ikke påtage sig at afgive fyldestgørende information om vaccinationskrav. De bør derfor indhentes hos egen læge, på serum instituttet eller på rejseklinikken, Ordrupvej 60, 2920 Charlottenlund, tlf. 45 39 01 15. Når Mulligan Golf giver oplysninger om anbefalede vaccinationer er det ofte baseret på erfaringer fra andre rejsende og skal betragtes som en service uden lægeligt ansvar. Normalt vil opfyldelsen af vaccinationskrav skulle kunne dokumenteres ved internationalt gult certifikat.

Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem rejsekataloget, udbudsmaterialet annoncer eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsebeviset eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. Ovenfor, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris.

Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med pakkerejsen er væsentlig forfejlet, kan gæsten hæve aftalen. Gæsten skal i så fald umiddelbart efter underrette rejsebureauets repræsentant på stedet herom, eller telefonere eller e-mailer til kontoret I københavn. Hæver den rejsende aftalen, skal rejsebureauet tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for den rejsende.

Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

Lider den rejsende økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra rejsebureauet, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for.

Rejsebureauet er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).

Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar.

Alle ankomsttider, der er angivet i brochuren, kataloget, på hjemmesiden eller rejsedokumentet m.v., skal betragtes som forventede. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Rejsebureauet yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. Varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. Faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejde. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer og på hotellernes hjemmesider.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Reklamationer

Evt. Reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor luftfartsselskabet, hotellet, biludlejningsselskabet eller arrangørens repræsentant på stedet, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme, og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Hvis en kunde binder sig kontraktligt med sin underskrift på et dokument, f.eks. En lejekontrakt med betingelser ved udlevering af lejet bil, vil denne være bindende, uanset hvilke mundtlige informationer der måtte være afgivet, og Mulligan Golf kan derfor ikke være behjælpelig med erstatning eller refundering af beløb betalt grundet evt. Misforståelser. Kontroller altid hvad du skriver under på, du hæfter for det.

Værneting

Ethvert krav mod Mulligan Golf afgøres efter dansk ret. Klager og søgsmål som ikke kan afgøres af Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. København d. 20. Maj 2016

Vores rejsetyperGolf og cruise

Golf og cruise

Singlerejser

Singlerejser

Gruppe og matchture

Gruppe og matchture

Longstay

Longstay

Skræddersyede rejser

Skræddersyede rejser

Nogle af vores samarbejdspartnere

Emirates Logo
Emirates Logo
Emirates Logo
Emirates Logo

Kontakt

Mulligan Golf Travel ApS
A.P. Møllers Alle 55
2791 Dragør
CVR nr: 36 49 17 60

Telefon +45 88 44 56 66
Mobil +45 20 25 56 66
Mail info@mulligangolf.dk
Web www.mulligangolf.dk

Telefontid: Mandag - fredag kl. 09.30 – 16.00
Medlem af Rejsegarantifonden
Registreringsnummer 3364

Medlem af

×